Tác giả: Dang Van Ha

Thuật ngữ điểm Birdie trong golf là gì?

Birdie trong golf là một trong những phương châm cao siêu mà mọi golffer đều khao khát. Đây cũng là một phần cần thiết trong các công việc tính điểm trong môn Thể Thao này. và nó là mục tiêu mà mọi golfer luôn cố gắng đạt đc. Vậy điểm Birdie trong golf là gì? Cùng Alegolf hướng đến ngay qua nội dung bài viết dưới đây nhé! Điểm Birdie trong golf là gì? Khái niệm Birdie đc xuất phát điểm […]

Điểm Eagle trong golf là gì? Hướng dẫn cách tính điểm Eagle

Golf được cho là bộ môn Thể Thao quý tộc. Sở dĩ nói vậy là vì golf thể hiện được sang trọng cũng tương tự địa vị của người chơi trên nhiều phương diện. Để có thể đánh golf một cách thông thạo thì các golfer cũng phải nắm rõ các thuật ngữ trong golf & Eagle là 1 trong trong số đó. Vậy điểm Eagle trong golf là gì? bài viết sau đây Alegolf sẽ rõ luận điểm này. Cùng quan sát […]

Sân tập golf ở Hà Giang – Dự án sân tập golf Mountainview

Khi nhắc đến Hà Giang, ai cũng sẽ nhớ ngay tới cảnh sắc đẹp vùng núi tuyệt xinh tại đây. Được thiên nhiên ban tặng cho những cảnh quan núi rừng hùng vĩ. Đây được xem là Vị trí lý tưởng để thành lập các khu sân tập Golf sang trọng. Để cập nhật danh sách các sân tập Golf ở Hà Giang tuyệt vời, các quý golfer không […]

Bamboo Medicinal Uses You Should Know?

Bamboo is a widely recognized plant, cherished not only for its contribution to crafting decorative items and kitchen products but also for its notable healing potential. Without any delay, let’s embark on an exploration of the diverse Bamboo Medicinal Uses in the article below. 1. Anti-inflammatory Properties of Bamboo The leaves of […]

Large Hyacinth Basket by thanhcongcraft

Large Hyacinth Basket The Large Hyacinth Basket by Thanh Cong Handicraft Co., Ltd is a beautiful and practical basket made from water hyacinth, a natural and sustainable material. This basket showcases the craftsmanship and expertise of the artisans at Thanh Cong Handicraft Co., Ltd. The large water hyacinth basket is […]

Rectangular Seagrass Basket by thanhcongcraft

Rectangular Seagrass Basket The Rectangular Seagrass Basket offered by Thanh Cong Handicraft Co., Ltd is a versatile and eco-friendly storage solution. Made from seagrass, a natural and sustainable material, this rectangular basket combines functionality with an appealing aesthetic. The seagrass rectangular basket features a sturdy construction, allowing it to hold […]

Seagrass laundry basket with handles

Seagrass laundry basket with handles A Seagrass laundry basket with handles is a popular choice for many people due to their natural and rustic appearance. They add warmth and style to any room while providing a functional solution for storing and organizing laundry. The baskets are typically made with a woven […]

Extra Large Seagrass Basket Wholesale

Extra Large Seagrass Basket The Extra Large Seagrass Basket offered by thanhcongcraft is a handmade product made from natural and renewable materials. This basket has a dimension of D29 x H24 cm and is known for its rustic and eco-friendly appeal. Here are some of the common uses for this basket: […]

Black Bamboo Lamp Shade

The Black Bamboo Lamp Shade is a unique and visually striking lighting accessory made from slender bamboo slats. Here are some key features and advantages of the Black Bamboo Lampshade. Key Features Handmade and Eco-friendly The lampshade is 100% handmade using eco-friendly materials, ensuring a sustainable and environmentally conscious product. […]

Seagrass Lantern Hanging

Seagrass Lantern Hanging The Seagrass Lantern Hanging is a decorative item crafted by skilled Vietnamese artisans. It is made from seagrass, which gives it a rustic and natural appearance. The lantern features a unique shape design created through seagrass weaving techniques. The use of seagrass material makes the lantern eco-friendly, […]

Woven Seagrass Lamp Shade

Woven Seagrass Lamp Shade A woven seagrass lamp shade is a type of lamp shade made entirely or partially from seagrass fibers that are intricately woven together. Seagrass is a natural material derived from plants that grow underwater in coastal areas. The process of weaving seagrass creates a durable and […]

Large Seagrass Lamp Shade

Large Seagrass Lamp Shade Our large seagrass lamp shade is handicrafted from seagrass, a type of aquatic plant that grows in shallow coastal waters. Seagrass lamp shades are popular for their natural and rustic look, and they add a touch of organic beauty to any room. The seagrass used in […]

Bamboo Candle Lantern Wholesale

Bamboo Candle Lantern Our bamboo candle lantern is a decorative lighting accessory made primarily from bamboo. It combines the natural beauty of bamboo with the warm glow of candlelight to create a cozy and serene ambiance. These lanterns are often used in indoor and outdoor settings to add a touch […]

Bamboo Pendant Lampshade

Bamboo Pendant Lampshade Our lotus leaf-shaped bamboo pendant lampshade is a decorative lampshade that is designed to resemble the shape and texture of a lotus leaf, typically made from bamboo or materials that mimic its appearance. The lampshade is inspired by the natural beauty of lotus leaves, which are known for their elegant […]

Large Bamboo Lampshade

Large Bamboo Lampshade Our large bamboo lampshade is a decorative lighting accessory made from bamboo. It is designed to fit over a light bulb or light fixture, providing both functional and aesthetic value to a room. Bamboo lampshades can add a natural and rustic touch to your home decor. Bamboo […]

Bamboo Ceiling Lamp Shade

Bamboo Ceiling Lamp Shade A bamboo ceiling lamp shade typically consists of a framework or structure made of bamboo, which is woven or layered together to create a unique and visually appealing pattern. The bamboo strands are often treated and finished to enhance their durability and natural beauty. Bamboo is […]

Bamboo Hanging Lamp Shade

Bamboo Hanging Lamp Shade A bamboo hanging lamp shade is a type of lampshade made from bamboo material. It is designed to be suspended from the ceiling using a cord, chain, or other hanging mechanism. Bamboo is a versatile and sustainable material known for its strength, durability, and natural beauty. […]

Small Rattan Pendant Shade

Small Rattan Pendant Shade A small rattan pendant shade is a type of lighting fixture that is designed to be suspended from the ceiling and used as a decorative and functional element in a room. Rattan is a natural material derived from the rattan palm, known for its durability and […]

Chuẩn mức phong cách thiết kế sân tập golf mà nhiều người không biết?

bây chừ, con số người thương mến môn Sport golf tại nước ta là khá lớn. cùng theo với đó là nhu yếu luyện tập môn Thể Thao này tăng thêm. bất kỳ golf thủ nào cũng khá được muốn chơi trên một sân tập có chất lượng tốt. Vậy một sân tập golf có độ rộng bao nhiêu & có tiêu chuẩn cụ thể nào trong công việc thiết kế sân tập golf? Hãy cũng Shop chúng tôi đi tìm đáp án trong bài […]

BẢNG GIÁ SÂN GOLF VIỆT NAM THÁNG 6

Alegolf trân trọng gửi đến Quý Hội viên Alegolf bảng giá sân golf Việt Nam. Bảng giá áp dụng 18 hố/pax đã bao gồm phí: green, caddie và xe điện đi chung. Khách lẻ (chưa đăng ký hội viên) phụ thu thêm phí booking từ 30.000đ đến 100.000đ trên giá ưu đãi. Mọi […]

Sân golf Lào Cai – Thách thức mới cho các golfer

Sân golf Lào Cai là cái tên mới tiếp theo xuất hiện trong làng golf Việt. sân golf hiện đang trong time hoàn thiện & chuẩn bị đc đưa vào hoạt động. Đây hứa hẹn là một trong điểm đến không còn bỏ lỡ với các gôn thủ đam mê chinh phục thách thức mới. 1. vị trí sân gôn Địa chỉ: xã bạn dạng Qua – huyện Bát Xát – tỉnh Lào Cai sân golf nằm tại vị trí vàng với tương […]

Eco-friendly Bamboo Cups

Bamboo cups are eco-friendly alternatives to disposable plastic or paper cups. They are typically made from bamboo fibers, which are a renewable and sustainable resource. These cups are designed to be reusable, durable, and biodegradable, making them a popular choice among environmentally conscious individuals. Advantages of Bamboo cups Here are […]

Rattan Bags Wholesale – Vietnam Supplier

Benefits of Rattan Bags Wholesale The benefits of rattan bags wholesale include: Cost-effectiveness Purchasing rattan bags wholesale allows retailers and business owners to acquire products at a lower cost per unit. Wholesale prices are typically lower than retail prices, enabling businesses to increase their profit margins or offer competitive pricing […]

Coconut Candle Bowls for Wholesale

Coconut candle bowls are unique and eco-friendly candle holders made from real coconuts. They are often handcrafted and repurpose natural materials, providing a tropical and rustic feel to any space. Coconut Candle Bowls Here’s some information about coconut candle bowls: Origin: Coconut candle bowls are popular in tropical regions where […]

Coconut Shell Bowl Prices – How Much Today?

When considering purchasing coconut bowls, it’s essential to understand the factors that influence their prices. In this article, we’ll delve into the various aspects that affect coconut bowl prices, enabling you to make informed purchasing decisions. Factors Affecting Coconut Bowl Prices The coconut bowl prices depend on factors such as: […]

Seagrass Basket Wholesale Supplier from Vietnam

Seagrass Basket Wholesale If you’re interested in purchasing seagrass baskets wholesale, Thanh Cong Handicraft Co., Ltd is the right place to find them. As a reputable company with extensive experience in producing handicrafts, we offer high-quality seagrass baskets in bulk quantities. Our seagrass baskets are meticulously crafted by skilled artisans […]

Wholesale Bamboo Cups for Worldwide Retailers

Advantages of Bamboo cups Bamboo cups are eco-friendly and sustainable alternatives to traditional plastic or disposable cups. They are made from bamboo fibers, which are biodegradable and renewable. Bamboo cups come in various sizes, designs, and styles, catering to different preferences and needs. Here are a few key points about […]

Rattan Handbags Wholesale at a cheap price!

If you’re looking for information on rattan handbags wholesale, it’s recommended to reach out to specific wholesale suppliers or distributors who specialize in this type of product. They will be able to provide you with the most up-to-date information on availability, pricing, and minimum order quantities. Where to Find Suppliers […]

Extra Large Bamboo Basket – Large Hamper

Extra Large Bamboo Basket – Large Hamper An extra large bamboo basket is a large-sized basket made primarily from bamboo materials. Bamboo is a versatile and sustainable material that has been used for centuries in various applications, including basket weaving. The term “extra-large” implies that the basket is larger in size compared […]

Coconut Bowl Manufacturers

Some Coconut Bowl Manufacturers Here are some recommended manufactures for Wholesale Coconut Bowl: The Coconut Company: This UK-based company specializes in manufacturing sustainable coconut products, including coconut bowls. They work directly with farmers in Southeast Asia to ensure fair trade practices. Direct Supplier from thanhcongcraft: We are a Coconut Bowl Manufacturers in […]

Coconut Shell Bowl Wholesale

Where to find a Coconut Shell Bowl Wholesale Supplier If you’re looking to purchase coconut shell bowl wholesale, there are several options you can consider. However, please note that as an AI language model, I don’t have real-time access to current marketplaces or specific suppliers. Nevertheless, I can provide you […]

Bamboo Drinking Cups

Bamboo drinking cups are eco-friendly alternatives to traditional plastic or paper cups. They are made from bamboo, which is a fast-growing and sustainable material. Here are some key points about bamboo drinking cups: Material: Bamboo cups are typically made from bamboo fibers or bamboo wood. Bamboo is known for its […]

Custom Bamboo Cups

Custom Bamboo Cups A custom bamboo cups is a type of glassware made from bamboo, a fast-growing and sustainable material. It is an eco-friendly alternative to traditional glassware made from materials like plastic or glass. Bamboo drinking cups are designed to hold and serve beverages, such as water, juice, cocktails, or even […]

3 Tier Rattan Storage

A 3 tier rattan storage refers to a storage unit or organizer that consists of three levels or shelves made from rattan material. Rattan is a type of vine that is commonly used to make furniture and storage items due to its durability, flexibility, and aesthetic appeal. A 3-tier rattan […]

Seagrass Belly Basket Large

Seagrass Belly Basket Large Seagrass Belly Basket Large typically refers to a type of woven basket made from seagrass, a natural fiber derived from plants that grow in coastal areas. These baskets are popular for their rustic and bohemian style and are often used for storage or as decorative pieces […]

Bamboo Basket Small Uses and Advantages

Small Bamboo Basket A bamboo basket small is a small-sized basket made primarily from bamboo materials. Bamboo is a fast-growing and sustainable resource, making it an eco-friendly choice for basket weaving. These baskets can be used for a variety of purposes, such as storing small items, organizing craft supplies, or […]

Round Rattan Crossbody Bag

A round rattan crossbody bag is a stylish and trendy accessory that adds a touch of bohemian charm to any outfit. Made from woven rattan or straw, these bags feature a circular shape and a long strap that can be worn across the body. The round rattan crossbody bag (Rattan […]

Handwoven Round Rattan Bag

A handwoven round rattan bag is a stylish and popular accessory made from natural rattan fibers. Rattan is a type of palm that grows in tropical regions and is known for its strength and durability. These bags are typically made by skilled artisans who weave the rattan strands together in […]

Lacquer Coconut Shell Bowl

A lacquer coconut shell bowl is a decorative and functional item made from a coconut shell and coated with lacquer. Coconut shells are the hard outer layer of coconuts, and they are often discarded as waste after the coconut flesh and water have been extracted. To create a lacquer coconut […]

Water Hyacinth Handbag

A water hyacinth handbag is a handbag made from the fibers or leaves of the water hyacinth plant. Water hyacinth (Eichhornia crassipes) is an aquatic plant that is known for its rapid growth and ability to spread across bodies of water. It is considered an invasive species in many regions […]

Seagrass Handbag and Water Hyacinth Bag

Seagrass Handbag A seagrass handbag is a type of handbag made primarily from seagrass, a flowering marine plant that grows in shallow coastal waters. Seagrass handbags are known for their natural, rustic, and eco-friendly appeal. They often feature a woven design created by skilled artisans who manipulate the seagrass strands […]

Water Hyacinth Storage Boxes With Lids

Water hyacinth storage boxes with lids are eco-friendly and versatile storage solutions that can add a touch of natural beauty to your home or office. Water hyacinth is a fast-growing aquatic plant that is harvested, dried, and woven to create durable and sustainable storage boxes. Here are some key features […]

Hanging Rattan Fruit Basket

A hanging rattan fruit basket is a type of basket made from rattan material that is specifically designed to hold and display fruits. It is designed to be hung from the ceiling or a sturdy hook, allowing the fruits to be stored in a suspended position. Rattan is a type […]

Coconut Bowl and Spoon

A coconut bowl and spoon are natural and eco-friendly alternatives to conventional bowls and spoons made from plastic or ceramic. They are typically crafted from coconuts that have been harvested for their meat and water. Coconut bowls are created by cleaning and polishing the shells of coconuts. They retain the […]

3 Tier Bamboo Fruit Basket for Your Kitchen

3 Tier Bamboo Fruit Basket A 3 tier bamboo fruit basket is a versatile and practical storage solution for organizing and displaying your fruits and vegetables. Constructed entirely from bamboo, a sustainable and eco-friendly material, this fruit basket offers a natural and aesthetically pleasing option for keeping your produce within […]

Bamboo Fruit Basket With Protective Cover

Bamboo Fruit Basket With Protective Cover

Bamboo Fruit Basket With Protective Cover A bamboo fruit basket with protective cover is a type of basket made from bamboo materials that is specifically designed for storing and displaying fruits. It typically features a sturdy bamboo construction with a woven design, allowing air circulation to keep the fruits fresh. […]

Vintage Bamboo Picnic Basket

Vintage Bamboo Picnic Basket

A vintage bamboo picnic basket is a classic and charming accessory for outdoor dining and picnics. It is typically made from woven bamboo, which gives it a natural and rustic look. These baskets are often designed with a lid and a handle for easy carrying. Vintage bamboo basket is known […]

Small Bamboo Basket With Handle

A small bamboo basket is a container made from bamboo materials, typically used for various purposes such as storage, transportation, or even decoration. Bamboo is a type of grass that is known for its strength, flexibility, and sustainability, making it an ideal material for creating baskets. Small bamboo baskets can […]

Storage Basket with Bamboo Lid

Storage Basket with Bamboo Lid

A storage basket with bamboo lid is a versatile and eco-friendly storage solution that combines functionality with a natural aesthetic. It typically consists of a woven basket made from materials like rattan, seagrass, or bamboo, with a fitted lid made from bamboo. The bamboo lid adds a touch of elegance […]

Kitchen Basket With Bamboo Lid

Kitchen Basket With Bamboo Lid

A kitchen basket with a bamboo lid is a versatile and eco-friendly storage solution for your kitchen. It typically consists of a woven or wire basket with a lid made of bamboo. The kitchen basket with bamboo lid can store and organize various kitchen items, while the bamboo lid adds […]

Bamboo Storage Basket With Lid

Bamboo Storage Basket With Lid

A bamboo storage basket with lid is a versatile and eco-friendly storage solution for organizing and decluttering your space. Bamboo is a sustainable and renewable resource known for its strength and durability, making it an excellent material for storage baskets. The addition of a lid helps keep the contents protected from dust […]

Bamboo waste basket with lid Wholesale

Bamboo waste basket with lid Wholesale

A bamboo waste basket is a type of waste container made primarily from bamboo, a fast-growing and sustainable material. It is designed to hold various types of waste, such as paper, plastic, or general trash, in an organized and aesthetically pleasing manner. Bamboo waste baskets are popular due to their eco-friendly nature […]

Square Bamboo Basket in 2023!

Square Bamboo Basket

Square Bamboo Basket A square bamboo basket is a type of basket made from bamboo strips woven together in a square shape. Bamboo is a versatile material that is lightweight, durable, and sustainable, making it popular for various crafts and products. Square bamboo baskets are commonly used for storing and organizing items. […]

Some unique and many-use belly baskets

Natural Belly Basket With Leather Handles

Belly baskets are versatile and stylish storage solutions that have gained popularity in recent years. These baskets, typically made from natural materials like seagrass or rattan, feature a distinctive round or oval shape with handles on the sides. With their rustic and bohemian charm, belly baskets can be used in […]

Belly Basket Planter – An Unique Idea!

Belly Basket Planter

Belly Basket Planter A belly basket planter, also known as a woven belly basket planter, is a type of decorative basket made from natural materials such as seagrass, rattan, or jute. It is designed specifically for holding and displaying potted plants, making it a stylish and trendy choice for indoor gardening. […]

Extra Large and Small Seagrass Belly Basket

Extra Large and Small Seagrass Belly Basket

Extra Large and Small Seagrass Belly Basket Extra Large and Small Seagrass Belly Basket are decorative baskets made from seagrass fibers, typically used for storage or as stylish home decor items. Seagrass belly baskets are handwoven using natural seagrass materials, which gives them a rustic and organic look. The “belly” shape refers […]

Water Hyacinth Basket, Round

Water Hyacinth Basket, Round

A water hyacinth basket round refers to a round-shaped basket made from the water hyacinth plant. Water hyacinth (scientific name: Eichhornia crassipes) is a free-floating aquatic plant that is native to South America but is now found in various parts of the world. It is known for its rapid growth and ability […]

Round Seagrass Basket With Handles

Round Seagrass Basket With Handles

A round seagrass basket with handles is a versatile and aesthetically pleasing storage or decorative item. It is typically made from natural seagrass fibers, which are woven together to create a sturdy and durable basket. The round shape adds a touch of elegance, while the handles make it easy to carry and […]

Large Round Seagrass Basket With Lid

Large Round Seagrass Basket With Lid

Large Round Seagrass Basket A round seagrass basket with lid is a type of storage container made from seagrass, a natural material derived from aquatic plants. The basket is usually handwoven in a round shape and features a removable lid, allowing you to conceal and protect the contents inside. Round seagrass basket is popular […]

Best Water Hyacinth Wicker Basket

Water Hyacinth Wicker Basket

Water Hyacinth Wicker Basket A water hyacinth wicker basket is a type of basket made from the stems or leaves of the water hyacinth plant. Water hyacinth is an aquatic plant known for its rapid growth and thick vegetation. It is often considered an invasive species in many regions because it can […]

Water Hyacinth Basket With Handles

Water Hyacinth Basket With Handles

Water Hyacinth Basket With Handles A water hyacinth basket with handles is a type of basket made from hyacinth fibers and typically features handles for easy carrying. Hyacinth fibers are derived from the leaves and stems of the hyacinth plant, which is a water-dwelling bulbous plant native to tropical regions. The process of […]

Water Hyacinth Rectangular Storage Basket

Water Hyacinth Rectangular Storage Basket

Water Hyacinth Rectangular Storage Basket A water hyacinth rectangular storage basket is a type of basket made from water hyacinth, a fast-growing aquatic plant. These baskets are rectangular in shape and are designed for storing various items. Water hyacinth is a popular material for baskets due to its natural durability and attractive […]

Water Hyacinth Rectangle Basket

Water Hyacinth Rectangle BasketWater Hyacinth Rectangle Basket

Water Hyacinth Rectangle Basket A water hyacinth rectangle basket is a type of basket that is woven using water hyacinth fibers and is shaped in a rectangular form. Water hyacinth is a fast-growing aquatic plant that is known for its long, sturdy stalks and large green leaves. It is often considered a […]

Large Water Hyacinth Basket

Extra Large Water Hyacinth Basket

Large Water Hyacinth Basket A large water hyacinth basket is a basket made from the fibers of the water hyacinth plant. Water hyacinth (Eichhornia crassipes) is an aquatic plant that grows in freshwater bodies such as lakes, ponds, and rivers. It is known for its rapid growth and ability to form dense […]

Large Water Hyacinth Basket With Lid

Dairy Cow Hyacinth Basket

Large Water Hyacinth Basket With Lid A large water hyacinth basket with lid is a versatile and eco-friendly storage solution that can add a touch of natural beauty to your home. Water hyacinth is a fast-growing aquatic plant known for its long, thick stems and large floating leaves. It is often harvested […]

Water Hyacinth Laundry Basket With Lid

Water Hyacinth Laundry Basket With Lid

Water Hyacinth Laundry Basket With Lid A water hyacinth laundry basket with lid is a type of laundry storage solution made from the natural fibers of the water hyacinth plant. Water hyacinth is a fast-growing aquatic plant known for its long, sturdy stems and beautiful woven texture. The plant’s fibers are commonly […]

Rectangular Rattan Storage Basket

Rectangular Rattan Storage Basket

Rectangular Rattan Storage Basket A rectangular rattan storage basket is a container made from rattan material in a rectangular shape. Rattan is a type of vine that is native to tropical regions and is commonly used in furniture and basket weaving. These storage baskets are known for their natural, rustic look and […]

Rattan Hanging Fruit Basket

Rattan Hanging Fruit Basket

A rattan hanging fruit basket is a decorative and functional item used for storing and displaying fruits. It is typically made of rattan, a natural material derived from the stems of certain palm species. Rattan is known for its strength, flexibility, and durability, making it an ideal choice for creating baskets. The […]

Woven Rattan Laundry Basket

Woven Rattan Laundry Basket

A woven rattan laundry basket is a popular and stylish option for storing and carrying laundry. Rattan is a type of vine that is woven into a sturdy and flexible material, making it ideal for creating baskets and other woven goods. The woven rattan laundry basket is typically designed with a cylindrical […]

Natural Woven Rattan Storage Basket

Natural Woven Rattan Storage Basket

A natural woven rattan storage basket is a versatile container made from rattan material and designed for various storage purposes. These baskets are handcrafted using woven or braided rattan fibers, which give them a distinctive natural and rustic appearance. The natural woven rattan provides a durable and sturdy structure, making these storage […]

Large Rattan Laundry Basket

Large Rattan Laundry Basket

A large rattan laundry basket is a spacious storage container made from rattan material, specifically designed for holding a significant amount of dirty laundry. These baskets offer ample capacity, allowing you to store a large quantity of clothes before laundry day. Large rattan laundry baskets are usually woven or braided using rattan, […]

Black Cylinder Rattan Basket

Black Cylinder Rattan Basket

1. Black Cylinder Rattan Basket The Black Cylinder Rattan Basket is hand woven by skillful Vietnamese artisans. Made of natural Rattan, this basket is convenient, a must-have if you are looking for an eco-friendly and space-saving storage product. The Rattan Basket is designed with two sturdy handles, making it convenient to use. […]

Coconut Shell Jewellery: Creative Craft Ideas

Coconut Shell Jewellery

Coconut shell is a non-toxic and sustainable material. Therefore, it is widely applied in the handicraft industry with unique ideas. Let’s discuss about coconut shell jewellery with crafting ideas in the following article. Advangtages of Coconut Shell Jewellery Coconut shell jewellery offers many advantages over traditional jewellery. One of the main advantages […]

Coconut Shell Craft: Ideas You Can Try!

Coconut shell craft ideas

Coconut shells have been used for centuries as a sustainable and versatile material for crafting. These shells are abundant but solid and durable, making them ideal for creating various decorative and functional items. From bowls and birdhouses to jewelry and wind chimes, coconut shell crafts can add a natural and […]

Bảng giá ưu đãi các sân golf Miền Bắc khi đặt sân | Alegolf

Gửi tới Quý golfer bảng giá sân golf khu vực miền bắc với rất nhiều tặng thêm khi đặt sân qua Alegolf 1900.2093. Ngoài các sân miền bắc bộ, chúng ta có thể xem thêm các sân gôn tại miền trung bộ & khu vực miền nam ngay dưới đây! 1. Sono Belle TP Hải Phòng (Sân Sông Giá) Địa chỉ: Mỹ Liệt, Lưu Kiếm, Thủy Nguyên, Hải Phòng, việt nam (Cách Hà Nội Thủ Đô khoảng […]

Sân golf Thanh Lanh – Đặc điểm, vị trí và điểm khác biệt của sự hiện đại

sân golf Thanh Lanh dù mới được công bố nhưng đã nhanh chóng nổi tiếng và cuốn hút phần đông sự chăm lo của những golfer. Sân gây tuyệt vời với vị trí đẹp, phong cách thiết kế độc đáo và khác biệt cùng Bảng Báo Giá sân golf Thanh Lanh hài hòa. nào hãy cùng nhau Shop chúng tôi hướng đến kỹ hơn ngay sau bài viết dưới đây nhé. 1. Địa Chỉ / vị trí sân gôn Thanh Lanh cạnh bên Bảng Giá thì Địa chỉ cửa […]

Sân gôn Chí Linh – Địa điểm đáng mong đợi dành cho golfer

sân gôn Chí Linh tọa lạc tại TP. Hải Dương và được nhìn nhận là 1 trong những sân golf đáng để Dùng thử nhất tại miền bắc bộ. Sân có địa hình đầy thử thách, đây là nhân tố lôi cuốn các golfer chuyên nghiệp ghé thăm hàng năm. Trong bài viết ngày hôm nay nào hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ ràng về vị trí, thiết kế & Bảng Giá sân golf chí linh ngay tiếp sau […]

Một vài sân tập golf tại khu vực miền nam bạn nên xem thêm

Cùng xem thêm các sân tập golf ở miền nam mà Alegolf tổng hợp lại tiếp sau đây để có thêm địa điểm tập luyện ngay nhé! 1. Sân tập golf Him Lam Với cảnh sắc đẹp bên bờ sông thành phố sài thành cũng những dịch vụ chất lượng. Sân tập Golf Him Lam là một địa điểm lý tưởng cho những ai mong muốn tập chơi golf. Sân gồm 3 […]

The Difference between Wicker, Cane and Rattan?

The Difference between Wicker, Cane and Rattan?

Regarding furniture and decor, rattan, cane, and wicker are three terms often used interchangeably, but they refer to different materials and techniques. Understanding the differences between these materials can help you make informed decisions when choosing furniture for your home or outdoor space. What is the difference between wicker, cane […]

Exploring the Benefits of Coconut Bowls

Benefits of Coconut Bowls

As more people become conscious of the environment, sustainable products have become increasingly popular. One such product is the coconut bowl, which has gained popularity due to its eco-friendliness and unique aesthetic appeal. Coconut bowls are made from discarded coconut shells and are perfect for serving food, making them ideal […]

Coconut bowl wholesale at cheap price!

Coconut bowl wholesale at cheap price!

Coconut bowls are made from coconut shells that purchased in bulk at a discounted price for wholesale purposes. Businesses such as restaurants, hotels, or event planners often use these bowls as an eco-friendly alternative to plastic or synthetic bowls. Purchasing wholesale coconut shell bowls can be cost-effective and convenient for […]

PGA Ocean Golf Course

PGA Ocean Golf Course được mệnh danh là “thiên đường ven biển” cho người chơi đam mê môn thể thao golf đến trải nghiệm và chinh phục những thử thách. Ngày 17-4, NovaWorld Phan Thiet chính thức khai trương một phần cụm PGA Ocean Golf Course độc quyền tại Việt […]

Tan Son Nhat Golf Course

Thiết kế độc đáo, dịch vụ chuyên nghiệp, Tan Son Nhat Golf Course chắc chắn sẽ mang lại những trải nghiệm tuyệt vời cho người chơi. Thiết kế sân golf Tan Son Nhat Golf Course là sân golf được thiết kế bởi Công ty Nelson & Haworth Golf Course Architects, […]

Diamond Bay Golf & Villas

Diamond Bay Golf sở hữu vị trí vàng “tọa sơn hướng hải” (lưng tựa núi nhìn ra biển) tạo nên những trải nghiệm tuyệt vời nhất với các golfer. Thiết kế và xây dựng Sân golf Diamond Bay được Andy Dye thiết kế hài hòa và vận dụng tối đa […]

KN Golf Links Cam Ranh

KN Golf Links Cam Ranh được thiên nhiên ban tặng bờ cát trắng trải dài thênh thang liền kề với mặt biển xanh biếc, là tuyệt tác sân gôn 27 hố tại Nha Trang mà bất cứ golfer nào cũng không nên bỏ qua. Thiết kế và xây dựng KN […]

SAM Tuyen Lam Golf Resort

SAM Tuyen Lam Golf Resort  nổi bật với phong cảnh hữu tình, sự giao hòa của trời mây non nước, sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho các golfer khi được chơi bóng trong một không gian yên tinh, tươi mát, rời xa phố thị ồn ào, vội vã […]

The Dalat at 1200 Golf Club

The Dalat at 1200 Golf Club sở hữu cảnh quan thơ mộng bên những đồi thông trên vùng đất cao nguyên tươi mát cùng bầu không khí trong lành, hứa hẹn sẽ thỏa mãn đam mê của những người yêu thích môn thể thao quý tộc này. Thiết kế và […]

Laguna Lang Co Golf Club

Nhắc đến Laguna Lang Co Golf Club, nhiều golf thủ sẽ nghĩ ngay đến phong cảnh nên thơ, thiết kế sân hiện đại và dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp của sân. Thiết kế và xây dựng Tọa lạc ngay trung tâm khu nghỉ dưỡng phức hợp Laguna, sân golf […]

Sân Golf Mường Thanh Xuân Thành

Sân golf Mường Thanh Xuân Thành sở hữu vị trí vàng đắc địa cùng với thiết kế độc đáo và khung cảnh thiên nhiên thơ mộng đã trở thành điểm đến yêu thích của nhiều golfer. Thiết kế và xây dựng Vị trí sân Mường Thanh Xuân Thành ngay sát […]

Chí Linh Golf Club Hải Dương

Nằm trong lòng một thung lũng thơ mộng với hồ nước xanh mát, Chí Linh Golf Club nổi bật với thiết kế theo địa hình tự nhiên, nép mình bên cạnh những dải đồi xanh trải dài. Thiết kế và xây dựng Sân gôn Chí Linh được thiết kế bởi […]

Sky Lake Golf Resort – Sky Course

Sky Lake Resort Golf Club sở hữu tầm nhìn đẹp với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ với các dãy núi nhỏ bao quanh. Cùng với chất lượng sân cỏ đẳng cấp, sân gôn Sky Lake đang là sự lựa chọn hàng đầu với nhiều golfer. Thiết kế sân golf Sky […]

BRG Da Nang Golf Resort

BRG Da Nang Golf Resort là sân golf gần biển mang phong cách truyền thống đầu tiên ở Đông Nam Á với những bãi cát mở rộng, đường bóng lăn nhanh trên thảm thực vật biển hoang sơ. BRG Da Nang Golf Resort đã và đang góp phần giúp Việt […]

BRG Legend Hill Golf Resort

BRG Legend Hill Golf Resort là một sân golf có thiết kế đặc biệt, mang đến cho người chơi nhiều trải nghiệm độc đáo. Thiết kế và xây dựng BRG Legend Hill Golf Resort được thiết kế bởi NickLaus Design (Hoa Kỳ). Các sân gôn của Nicklaus Design đã từng […]

BRG Ruby Tree Golf Resort

BRG Ruby Tree Golf Resort hay còn được biết đến là sân golf Đồ Sơn đang là địa điểm lý tưởng được nhiều golfer lựa chọn. Quần thể BRG Ruby Tree Golf Resort nằm trên một vị trí khá đắc địa, ngay sát biển và chỉ cách trung tâm Thành phố […]

Nguyên nhân, triệu chứng dị ứng mãn tính

Dị ứng mãn tính là một trong những luận điểm sức đề kháng nói chung, da liễu nói riêng khiến cho người bệnh ốm, không dễ chịu. Tình trạng này khiến người bị bệnh ngứa cuồng loạn, tác động đến giấc ngủ, sức đề kháng cũng giống như chất lượng cuộc sống đời thường, quá trình. Vậy Tại Sao, dấu hiệu, giai đoạn nghiêm trọng tương tự như cách chữa dị ứng mãn tính là gì? Vì Sao gây […]

Khắc phục chảy máu mũi thường xuyên

Hiện tượng chảy máu mũi hay chảy máu cam là triệu chứng tương đối thịnh hành, kém không khiến nghiêm trọng. dẫu thế, nếu như bạn liên tục gặp gỡ các biểu hiện này thì phía trên mà thậm chí là biểu hiện của không ít luận điểm nghiêm trọng. Vậy khắc phục thường xuyên chảy máu cam như thế nào? Mời bạn xem ngay bài viết sau! Khắc phục các biểu hiện bị chảy máu cam liên tiếp chảy máu cam thường […]

Điều trị & phòng tránh viêm kết mạc kích ứng

Điều trị viêm kết mạc dị ứng Tuy bệnh không tác động nhiều tới sức khỏe nhưng sẽ làm người bệnh rất không dễ chịu. do đó, bạn nên vận dụng một số trong những cách chữa trị sớm sẽ giúp thị lực dễ chịu và thoải mái hơn. dưới đây là một số trong những liệu pháp điều trị viêm kết mạc dị ứng hiệu quả. Chữa trị tại nhà một vài kinh nghiệm chữa viêm kết […]

[BẬT MÍ] Tại Sao và cách chữa bệnh trĩ ít người biết

Bệnh trĩ là 1 trong những biểu hiện bệnh lý có tương quan đến đám rối tĩnh mạch máu ở vùng hậu môn trực tràng. lúc những đám rối tĩnh mạch này giãn lớn trên mức cho phép tì sinh ra trĩ. Về Vì Sao gây bệnh trĩ vẫn còn đó nhiều bàn cãi. Cùng tìm hiểu kĩ Nguyên Nhân & cách trị bệnh trĩ qua nội dung bài viết tiếp sau đây nhé! Vì sao bị bệnh trĩ là gì? có […]

Lý do gây nên bệnh trĩ là gì?

Trĩ là 1 tình trạng bệnh rất phổ biến. đặc trưng có nguy hại cao ở nhóm người liên tiếp bị táo bón, phụ nữ có bầu, sau sinh sản, hoặc nhóm người thao tác làm việc công sở, ngồi thời gian dài, đứng thời gian dài … Trĩ là 1 trong bệnh lý nhậy cảm, người bệnh thường xuyên có tư tưởng ngại đi khám. dưới đây là một số nhân tố nguy cơ tiềm ẩn là Nguyên Nhân gây ra […]

Nguyên nhân gây dị ứng thời tiết

Sốt cỏ khô xảy ra khi hệ thống miễn dịch của bạn xác định một chất trong không khí thường vô hại là nguy hiểm. Nó đáp ứng với chất đó, hoặc chất gây dị ứng, bằng cách giải phóng histamine và các hóa chất khác vào máu của bạn. Những hóa […]

Dị ứng sữa công thức ở trẻ – phải làm sao?

đa số trẻ nhỏ tuổi hoàn toàn có thể sử dụng sữa công thức mà dường như không gặp mặt vấn đề gì về sức đề kháng. tuy nhiên, không ít trường hợp trẻ bị dị ứng sữa công thức xáy ra nhiều biểu hiện từ nhẹ đến nặng, phụ huynh cần để ý để tránh gây nghiêm trọng cho trẻ. Vậy cách nhận thấy, Nguyên Nhân cũng tương tự cách xử lý lúc trẻ bị dị ứng với sữa như vậy nào? 1. dị ứng sữa công […]

Cách trị dị ứng mỹ phẩm an toàn, hiệu quả

kích ứng mỹ phẩm là tình trạng rất thường bắt gặp, nhất là phụ nữ. địa điểm bị kích ứng hoàn toàn có thể ở mặt hoặc lan rộng ra body. khi bị dị ứng, người bị bệnh thường rất tự ti, mặc cảm bởi những nốt sưng đỏ, nổi mụn rầm rịt đi kèm theo nóng rát. Vậy cách trị dị ứng mỹ phẩm bình an, hiệu suất cao bây giờ là gì? Mời bạn xem chi […]

Mặt dị ứng mỹ phẩm phải làm sao?

Mặt bị dị ứng mỹ phẩm là tình hình phổ biến và hay gặp phải ở chị em con gái. điều ấy thậm chí xem như là “nỗi ác ôn mộng” của chị em bởi sẽ làm da mặt đỏ rát, bong tróc đi kèm theo ngứa ngáy khó chịu. Chị em sẽ trở lên trên vô cùng lo lắng, tự ti, kinh hãi tiếp xúc và trong không ít tình huống cần tốn rất nhiều tiền & sức lực lao động để phục hồi da. Vậy Tại […]

Hiện tượng thỉnh thoảng đau nhói bụng bên dưới lúc có bầu 15 tuần là gì?

Câu hỏi: “Chào Bác Sỹ, tôi 26 hiện tôi đang mang thai được 15 tuần nhưng lâu lâu cảm giác đau nhói ở bụng dưới. Xin bác sĩ cho biết thêm tôi bị bệnh gì được không? khi tôi đi khám sức đề kháng thai nhi vẫn binh thường. Tôi xin cảm ơn!”. Bạn Lí Thị Huyền – Sơn La có hỏi về hiện tượng nhói bụng dưới khi mang […]

Dị ứng cơ địa và những điều bạn cần biết ngay!!!

dị ứng cơ địa là tình trạng khá không dễ chịu đối với người bận bịu bởi biểu hiện ngứa, đỏ ửng. điều này ảnh hưởng rất rộng lớn đến sức đề kháng, đời sống hoạt động, chất lượng cuộc sống đời thường của người. Vậy đối tượng người dùng nào dễ mắc? Nguyên Nhân và cách chữa trị tình trạng này như sao để cho hiệu quả? Cùng 3T Pharma tìm hiểu ngay qua nội dung bài […]

Khi mang chu kỳ hành kinh cần làm gì?

Khi đến tháng nên làm gì? bạn nên chú ý triển khai đúng, đủ các lời khuyên sau: uống đủ tiêu chuẩn nước từng ngày bổ sung cập nhật đủ nước hàng ngày để thể chất không hề thấy mệt và biểu hiện triệu chứng tiền kinh nguyệt (PMS) không biến thành tồi tệ hơn. chúng ta có thể xem thêm một số trong những ý sau: mỗi ngày, lượng nước uống đc khuyến khích là khoảng 2,5 lít. nhưng trong chính sách ăn hàng […]

Những điều không nên làm khi đến kì kinh nguyệt!

“Đến tháng” là cách người xưa hay gọi thay cho chu kỳ kinh của con gái. trong time này, phụ nữ sẽ rất ốm, uể oải. Bạn cần tránh tiến hành một trong những việc để bảo đảm an toàn khung hình luôn luôn khỏe khoắn. Vậy lúc có hành kinh cấm kị gì? Cùng hướng đến những điều không nên làm khi tới tháng cùng các Chuyên Viên qua bài viết ngay tiếp sau đây nhé! Lúc có kinh nguyệt không nên […]

Làm sao để hết ngứa?

Chẩn đoán Theo dõi nguyên nhân gây ngứa của bạn có thể mất thời gian và liên quan đến khám sức khỏe và các câu hỏi về lịch sử y tế của bạn. Nếu bác sĩ cho rằng da bị ngứa của bạn là kết quả của một tình trạng […]

Dị ứng nước – Phải làm sao?

Mề đay do nước gây ra, còn được gọi là dị ứng nước và nổi mề đay nước, là một dạng nổi mề đay vật lý hiếm gặp, trong đó nổi mề đay phát triển trên da sau khi tiếp xúc với nước, bất kể nhiệt độ của nó. Tình trạng này thường là kết quả của việc […]

Bé bị đái dắt phải làm sao?

Ở em bé nhỏ, công dụng cơ thể chưa được hoàn thiện buộc phải xoàng xĩnh hay bận bịu các chứng bệnh liên quan đến đường tiểu. Bệnh tiểu rắt là một trong số đó. khi gặp gỡ triệu chứng này, trẻ thường xuyên có triệu chứng tiểu tiện liên tù tì nhưng mỗi đợt tiểu một tí. quan trọng có trường hợp són tiểu ra quần. tình hình này nếu như không phát hiện sớm và chữa ngừng điểm có khả năng sẽ bị rất to lớn tới chuyển động và sức đề kháng của trẻ. cộng hướng đến tại vì sao để có thể biết rõ […]

Tình trạng bệnh viêm phế quản có đáng quan ngại không?

Viêm ở phế quản cấp là điểm thở phổ biến cả ở người lớn và trẻ nhỏ tuổi. Bệnh thường xảy ra vào thời điểm giao mùa, khi trời lạnh. Vậy bệnh viêm phế quản cấp có nguy hiểm không? cách chữa ra làm sao để đem đến hiệu quả tốt? Mời bạn đọc ngay bài viết tiếp sau đây để sở hữu lời đáp cụ thể. Bệnh viêm ở phế quản cấp là gì? Viêm […]

Phác đồ chữa bệnh viêm phế quản ở con nít

bình thường, trẻ nhỏ tuổi sẽ bận rộn viêm ở phế quản cấp tính. Để đạt hiệu quả cao nhất, cần thực hiện phác đồ điều trị viêm phế quản ở trẻ em. thông thường, thời gian chữa trị sẽ khoảng 5 – 10 ngày hoặc dài hơn nữa tùy vào mức độ của loại bệnh. sử dụng thuốc Thuốc kháng sinh: Theo những Chuyên Viên y học, viêm […]

Viêm phế quản có lây không?

Viêm phế quản khiến bạn ho – rất nhiều. Nó cũng có thể khiến bạn khó thở và có thể gây thở khò khè, sốt, mệt mỏi và đau ngực. Bệnh xảy ra khi niêm mạc đường thở trong phổi của bạn bị kích thích và viêm. Vậy bệnh viêm phế quản có lây không? Viêm phế quản có lây […]

Chữa trị triệt để bệnh trĩ bằng cách nào?

Trĩ gây ảnh hưởng tới cuộc sống của bệnh nhân. Trĩ phân cấp từ nhẹ đến nặng tuy chưa gây nghiêm trọng trực tiếp đến tính mạng con người những người có bệnh nhưng lại tác động lớn đến đời sống niềm tin của bệnh nhân, trĩ lâu ngày có thể phát triển thành ung thư. Việc chữa bệnh trĩ càng sớm càng giảm những triệu chứng đau rát và phòng ngừa đc bệnh cũ tái phát nặng. dưới đây là những cách chữa triệt […]

Viêm phế quản bội nhiễm là gì?

viêm ở phế quản bội nhiễm là tình trạng sức khỏe trầm trọng, người mắc bệnh không đc chủ quan và cần chữa bệnh sớm để tránh các biến tướng nguy kịch. Vậy viêm phế quản bội nhiễm là gì? Tại Sao, triệu chứng, biến tướng của bệnh ra sao? cách chữa như thế nào? Hãy để dành ra 10 phút để hiểu rõ ràng trong bài viết sau đây nhé! tìm hiểu về viêm ở phế quản bội nhiễm viêm phế quản dạng bội nhiễm […]

Nguyên nhân nào gây ra viêm phế quản?

viêm ở phế quản là 1 vấn đề phổ biến của hệ thở. Bệnh thường tập kết ở trẻ nhỏ tuổi, người trên 65 tuổi, những người có sức khỏe kém, người thao tác trong môi trường xung quanh độc hại, khói bụi, phẩm màu hóa chất. Vậy Nguyên Nhân bệnh viêm ở phế quản là gì? dấu hiệu phân biệt và cách điều trị viêm ở phế quản hiệu suất cao ra sao? Bạn hãy bỏ ra 10 phút để […]

Một số cách, mẹo trị ho cho người lớn hiệu quả

Một trong những năm vừa mới đây, nhóm người mắc các bệnh về đường hô hấp càng ngày càng nhiều hơn thế, đặc biệt là nhóm các cụ. chứng trạng ho kéo dài khiến cho người mắc bệnh rất chi là không được khỏe, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống đời thường, hoạt động và sinh hoạt. Vậy cách trị ho cho người lớn nào hiệu quả nhanh nhất? nên vận dụng các cách trị liệu ho dân gian cho tất cả những người to hay uống […]

Cách trị đi ngoài ra máu như thế nào?

Đi không chỉ có vậy máu là tình trạng khá tinh vi và khiến người bị bệnh căng thẳng. có tương đối nhiều Lý Do xảy nên hiện tượng này. Hiểu biết đúng đắn về triệu chứng bệnh, cộng thêm với việc kiếm tra, thăm khám trong lúc này sẽ sở hữu được ảnh hưởng trực tiếp nối công dụng điều trị. Vậy Tại Sao cũng giống như cách điều trị đi ngoài ra máu tại […]

Tình trạng bị dị ứng da nổi đỏ ửng ngứa phải làm sao?

ngứa ngáy, bị kích ứng, nổi đỏ ửng là 1 hiện tượng rất thú vị gặp gỡ trong đời sống hoạt động. căn nguyên mang thể do người mắc bệnh ăn phải những đồ ăn rất dễ khiến kích ứng, do thay đổi thời tiết hoặc cũng mang thể là dấu hiệu của một số bệnh ngoài da, kích ứng, bệnh nội tạng… duyên do tận nơi bắt đầu là bởi các độc tố có trong thân thể ưng chuẩn các điều kiện thời tiết, nhiệt độ, thức ăn phát lên da. […]

Biểu hiện, lý do gây ho vào ban đêm & buổi sớm ở trẻ

1. biểu hiện trẻ nhỏ ho về đêm và lúc sáng sớm lúc nhiệt độ môi trường xung quanh hạn chế tốt, niêm mạc của mũi bị khô nứt, nước mũi chảy ra để gia công ẩm mũi và là lớp màng giữ lại vi sinh vật, bụi từ bên ngoài lúc nhỏ xíu hít vào. Thời điểm trong ngày là lúc bé nhỏ ở tư thế vận động bắt buộc chất nhầy dễ thoát ra hơn. Nhưng khi đi ngủ […]

Đại Lải Golf CLUB – sân Golf Đại Lải vẻ yên bình vượt bậc thế giới

Đại Lải Golf CLUB hay còn gọi là Sân Golf Flamingo Đại Lải. Đây một chiếc tên rất đỗi tối ưu trong danh sách những điểm đến đầy hứa hẹn và mê hoặc trong maps Đi Phượt việt nam. Tọa lạc bên trên bán đảo Golf mộng mơ, Đại Lải golf CLB dẫn tới nét trang nhã, phồn hoa cùng những chức năng đẳng cấp và sang trọng mang tầm nước ngoài. Núi non […]

Top 2 dòng sản phẩm bổ trợ chữa bệnh trĩ nổi trội bây giờ

Bệnh trĩ là bệnh rất phổ biến, chiếm tỷ lệ cao trong số căn bệnh lý về lỗ hậu môn. Ở việt nam độ tuổi 40 trở lên, số bệnh nhân trĩ chiếm khoảng 60-70%. Điều đáng nói là mật độ người mắc bệnh trĩ số năm cách đây không lâu càng ngày càng trẻ hóa, đặc biệt là ở khối công sở và các người thường xuyên sử dụng riệu và beer. nếu không có biện pháp chữa trị ngay từ trên đầu thì bệnh […]

Cách chữa trị triệt để bệnh trĩ nhanh chóng và kịp thời, bình an, hiệu suất cao

Cách chữa bệnh trĩ hiệu quả nếu phát hiện sớm triệu chứng bệnh. tiếp sau đây là 3 cách chữa đau trĩ nội tận gốc, giúp hết đau, bị chảy máu hiệu quả nhất. tùy từng cấp độ bệnh sẽ có các biện pháp riêng. 1. Cách giảm đau ngứa ngáy khó chịu do đau trĩ nội​ Ngâm hậu môn bằng nước ấm: Sự hình thành và khởi phát của búi đau trĩ nội rất có thể gây đau buồn & ngứa ngáy. đặc trưng lúc búi trĩ lớn […]